نمونه ای از فعالیت های انجام شده در زمینه صفحه آرایی توسط گرافیک نقطه همچون :هفته نامه ها و روزنامه و ویژه نامه ها و خبر نامه های شرکت ها ارگان های مختلف همچون شرکت فولاد مبارکه اصفهان ( با بیش از ۹۹۹ مجلد )، روزنامه وطن امروز ، ویژه نامه های دانشگاه پیام نور اصفهان و…