صفحه آرایی چیست

صفحه آرایی چیست

عبارت صفحه آرایی که در زبان فارسی بیان می کنیم و یا آن را در زبان انگلیسی لی اوت و در زبان فرانسوی آن را میزانپاژ به زبان می آورند به تنظیم و چیدمات اطلاعاتی همچون متون ، تصاویر ویا تنظیم هر دو گویند که در فضایی مشخص و از پیش معلوم شده می باشد